Qua phương tiện nào bạn biết đến website của chúng tôi ?
Google Adwords
22.2
22.2%
36 phiếu
Bạn bè giới thiệu
8.6
8.6%
14 phiếu
Qua email quảng cáo
4.9
4.9%
8 phiếu
Qua phương tiện khác
64.2
64.2%
104 phiếu
Tổng cộng: 162 phiếu