Qua phương tiện nào bạn biết đến website của chúng tôi ?
Google Adwords
50
50%
34 phiếu
Bạn bè giới thiệu
20.6
20.6%
14 phiếu
Qua email quảng cáo
11.8
11.8%
8 phiếu
Qua phương tiện khác
17.6
17.6%
12 phiếu
Tổng cộng: 68 phiếu