Qua phương tiện nào bạn biết đến website của chúng tôi ?
Google Adwords
51.4
51.4%
36 phiếu
Bạn bè giới thiệu
20
20%
14 phiếu
Qua email quảng cáo
11.4
11.4%
8 phiếu
Qua phương tiện khác
17.1
17.1%
12 phiếu
Tổng cộng: 70 phiếu